Komplet liste over Excels funktioner på dansk og engelsk

Skrevet af Kasper Langmann, Microsoft Office Specialist.

Excel rummer rigtig mange funktioner og formler!

Udover de kan være svære at huske bare på et sprog, så hedder de ikke altid det samme på dansk og engelsk – hvilket nogle gange kan blive en udfordring!

Et eksempel kan være at du kun kender funktionen og dens navn på dansk  og pludselig sidder ved en engelsk udgave af Excel.

Nedenfor finder du et komplet opslagsværk af Excels formler og funktioner – på både dansk og engelsk – samt en lille forklaring.

Leder du efter en bestemt funktion? Så tryk CTRL + F i din browser og søg efter funktionens navn. Så finder browseren automatisk funktionen for dig!

Kasper Langmann, Partner i Proximo
Dansk Engelsk Beskrivelse
ABS ABS Returnerer tals absolutte værdi
ADRESSE ADDRESS Returnerer en reference som tekst til en enkelt celle
AFKAST YIELD Returnerer afkastet for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger
AFKAST.DISKONTO YIELDDISC Returnerer det årlige afkast for et diskonteret værdipapir, f.eks. en statsobligation
AFKAST
.UDLØBSDATO
YIELDMAT Returnerer det årlige afkast for et værdipapir, hvor renten udbetales ved udløb
AFKORT TRUNC Afkorter tal til heltal
AFRUND ROUND Afrunder tal til et angivet antal cifre (komplet guide her)
AFRUND.LOFT CEILING Afrunder tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikans
AKKUM.HOVEDSTOL CUMPRINC Returnerer den akkumulerede nedbringelse af hovedstol mellem to perioder
AKKUM.RENTE CUMIPMT Returnerer den akkumulerede rente, der betales på et lån mellem to perioder
AMORDEGRC AMORDEGRC
AMORLINC AMORLINC Returnerer afskrivningsbeløb for hver regnskabsperiode
ANTAL
.ARBEJDSDAGE
NETWORKDAYS Returnerer antal af hele arbejdsdage mellem to datoer
ANTAL.BLANKE COUNTBLANK Tæller antal af tomme celler i et område
ARBEJDSDAG WORKDAY Returnerer serienummeret for dagen før eller efter det angivne antal arbejdsdage
ARCCOS ACOS Returnerer et tals arcus cosinus
ARCCOSH ACOSH Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af tal
ARCSIN ASIN Returnerer et tals arcus sinus
ARCSINH ASINH Returnerer et tals inverse hyperbolske sinus
ARCTAN ATAN Returnerer et tals arcus tangens
ARCTAN2 ATAN2 Returnerer de angivne x- og y-koordinaters arcus tangens
ARCTANH ATANH Returnerer et tals inverse hyperbolske tangens
ASC ASC Ændrer engelske tegn i fuld bredde (dobbelt-byte) eller katakana i en tegnstreng til tegn i halv bredde (enkelt-byte)
BAHTTEKST BAHTTEXT Konverterer tal til tekst ved hjælp af valutaformatet ß (baht)
BESSELI BESSELI Returnerer den modificerede Bessel-funktion In(x)
BESSELJ BESSELJ Returnerer Bessel-funktionen Jn(x)
BESSELK BESSELK Returnerer den modificerede Bessel-funktion Kn(x)
BESSELY BESSELY Returnerer Bessel-funktionen Yn(x)
BETA.FORDELING BETA.DIST Returnerer den kumulative betafordelingsfunktion
BETA.INV BETA.INV
BETAFORDELING BETADIST Returnerer den kumulative betafordelingsfunktion
BETAINV BETAINV Returnerer den inverse kumulative fordelingsfunktion for en angivet betafordeling
BIN.TIL.DEC BIN2DEC Konverterer et binært tal til et decimaltal
BIN.TIL.HEX BIN2HEX Konverterer et binært tal til et heksadecimalt tal
BIN.TIL.OKT BIN2OCT Konverterer et binært tal til et oktaltal
BINOMIAL
.FORDELING
BINOM.DIST
BINOMIAL.INV BINOM.INV Returnerer mindste værdi for x, for hvilken gælder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriterieværdien
BINOMIAL
FORDELING
BINOMDIST Returnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingen
CELLE CELL Returnerer oplysninger om formatering, placering eller indhold af en celle (Bemærk! Denne er ikke tilgængelig i Excel Web App)
CHI.2.FORD.RT CHISQ.DIST.RT Returnerer fraktilsandsynligheden for en chi2-fordeling
CHI2.INV.RT CHISQ.INV.RT Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling
CHI2.TEST CHISQ.TEST Foretager en test for uafhængighed
CHIFORDELING CHIDIST Returnerer fraktilsandsynligheden for en chi2-fordeling
CHIINV CHIINV Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling
CHITEST CHITEST Foretager en test for uafhængighed
COS COS Returnerer et tals cosinus
COSH COSH Returnerer den hyperbolske cosinus af et tal
DAG DAY Konverterer et serienummer til en dag i måneden
DAGE360 DAY360 Beregner antallet af dage mellem to datoer på grundlag af et år med 360 dage
DATO DATE Returnerer serienummeret for en bestemt dato
DATOVÆRDI DATEVALUE Konverterer en dato i form af tekst til et serienummer
DB DB Returnerer afskrivningen på et aktiv i en angivet periode ved anvendelse af saldometoden
DEC.TIL.BIN DEC2BIN Konverterer et binært tal til et decimaltal
DEC.TIL.HEX DEC2HEX Konverterer et decimaltal til et heksadecimalt tal
DEC.TIL.OKT DEC2OCT Konverterer et decimaltal til et oktaltal
DELTA DELTA Tester, om to værdier er ens
DGENNEMSNIT DAVERAGE
DHENT DGET Udtrækker en enkelt post, der opfylder de angivne kriterier, fra en database
DISKONTO DISC Returnerer et værdipapirs diskonto
DMAKS DMAX Returnerer den største værdi blandt markerede databaseposter
DMIN DMIN Returnerer den mindste værdi blandt markerede databaseposter
DOBBELT.FAKULTET FACTDOUBLE Returnerer et tals dobbelte fakultet
DPRODUKT DPRODUCT Ganger værdierne i et bestemt felt med poster, der opfylder kriterierne i en database
DSA DDB Returnerer afskrivningsbeløbet for et aktiv over en bestemt periode, ved anvendelse af dobbeltsaldometoden eller en anden afskrivningsmetode, som du angiver
DSTDAFV DSTDEV Beregner et skøn over standardafvigelsen baseret på en stikprøve af markerede databaseposter
DSTADAFVP DSTDEVP Beregner standardafvigelsen baseret på hele populationen af markerede databaseposter
DSUM DSUM Adderer / summerer de tal i feltkolonnen med poster i databasen, der opfylder kriterierne
DTÆL DCOUNT Tæller de celler, der indeholder tal, i en database
DTÆLV DCOUNTA Tæller udfyldte celler i en database
DVARIANS DVAR Estimerer variansen baseret på en stikprøve fra de valgte databaseposter
DVARIANSP DVARP Beregner variansen baseret på hele populationen af udvalgte databaseposter
EDATO EDATE Returnerer serienummeret for den dato, der ligger det angivne antal måneder før/ efter startdatoen
EFFEKTIV.RENTE EFFECT Returnerer den årlige effektive rente
EKSAKT EXACT Kontrollerer, om to tekstværdier er identiske
EKSP EXP Returnerer e opløftet til n’te potens, hvor n er et angivet tal
EKSP.FORDELING EXPON.DIST Returnerer eksponentialfordelingen
EKSPFORDELING EXPONDIST Returnerer eksponentialfordelingen
ELLER OR Returneret værdien SAND, hvis mindst ét argument er sandt
ER.TOM ISTEXT Returnerer SAND, hvis værdien er tom
ER.ULIGE ISODD Returnerer SAND, hvis tallet er ulige
ERF.PRECISE ERF.PRECISE Returner fejlfunktionen
ERFC.PRECISE ERFC.PRECISE Returnerer den komplementære fejlfunktion integreret mellem x og uendeligt
ERSTAT og ERSTATB REPLACE og REPLACEB
EUROCONVERT EUROCONVERT Konverterer et tal til euro, konverterer et tal fra euro til en valuta i et af de lande, der har indført euroen, eller konverterer fra en valuta i et af de lande, der har indført euroen, til en anden valuta i et af de andre euro-medlemslande vha. euro som omregningsgrundlag.
F.TEST F.TEST Returnerer resultatet af en F-test
FAKULTET FACT Returnerer et tals fakultet
FALSK FALSE Returnerer den logiske værdi FALSK
FAST FIXED Formaterer et tal som tekst med et fast antal decimaler
FEJLFUNK ERF Returner fejlfunktionen
FEJLFUNK.KOMP ERFC Returner den komplementære fejlfunktion
FEJLTYPE ERROR.TYPE Returnerer et tal, der svarer til en fejltype
FFORDELING FDIST Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen
FFORDELING.RT F.DIST.RT Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen
FIND og FINDB FIND og FINDB
FINV FINV Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen
FINV.RT F.INV.RT Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen
FISHER FISHER Returnerer Fisher-transformationen
FISHERINV FISHERINV Returnerer den inverse Fisher-transformation
FJERN.OVERFLØDIGE
.BLANKE
TRIM Fjerner mellemrum fra tekst
FONETISK PHONETIC Uddrager de fonetiske (furigana) tegn fra en tekststreng
FORKLARINGSGRAD RSQ Returnerer R2-værdien fra en simpel lineær regression
FORSKYDNING OFFSET Returnerer en reference forskudt i forhold til en given reference
FORTEGN SIGN Returnerer et tals fortegn
FORØGELSE GROWTH Returnerer værdier langs en eksponentiel tendens
FRAKTIL PERCENTILE Returnerer den k’te fraktil for datasættet
FRAKTIL.MEDTAG PERCENTILE.INC Returnerer den k’te fraktil for datasættet
FREKVENS FREQUENCY Returnerer en frekvensfordeling i en søjlevektor
FTEST FTEST
FV FV Returnerer fremtidsværdien af en investering
FVTABEL TVSCHEDULE Returnerer den fremtidige værdi af en hovedstol, når der er tilskrevet rente og renters rente efter forskellige rentesatser
GAMMA.FORDELING GAMMA.DIST Returnerer gammafordelingen
GAMMA.INV GAMMA.INV Returnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen
GAMMAFORDELING GAMMADIST Returnerer gammafordelingen
GAMMAINV GAMMAINV Returnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen
GAMMALN og
GAMMALN.PRECISE
GAMMALN og
GAMMALN.PRECISE
Returnerer den naturlige logaritme til gammafordelingen, Γ(x)
GENNEMSNIT AVERAGE Læs vores guide til at regne gennemsnit i Excel her.
GENTAG REPT Gentager tekst et givet antal gange
GEOMIDDELVÆRDI GEOMEAN Returnerer det geometriske gennemsnit
GETRIN GESTEP Tester om et tal er større end en grænseværdi
GRADER DEGREES Konverterer radianer til grader
GULV FLOOR
H.YDELSE PPMT Returnerer ydelsen på hovedstolen for en investering i en given periode
HARMIDDELVÆRDI HARMEAN Returnerer det harmoniske gennemsnit
HELTAL INT Runder et tal ned til det nærmeste heltal
HENTPIVOTDATA GETPIVOTDATA Returnerer data, der er lagret i en pivottabelrapport
HEX.TIL.BIN HEX2BIN Konverterer et heksadecimalt tal til et binært tal
HEX.TIL.DEC HEX2DEC Konverterer et hexadecimaltal til et decimaltal
HEX.TIL.OKT HEX2OCT Konverterer et heksadecimalt tal til et oktaltal
HVIS IF Angiver en logisk test, der medfører et udfald (komplet guide til HVIS-funktionen)
HVISER IFS Angiver flere logiske tests, der giver flere forskellige udfald
HYPGEO
.FORDELING
HYPEGEOM.DIST Returnerer den hypergeometriske fordeling
HYPGEOFORDELING HYPEGEOMDIST Returnerer den hypergeometriske fordeling
HYPPIGST MODE Returnerer den hyppigste værdi i et datasæt
HÆLDNING SLOPE Returnerer hældningen for linjen i en lineær regression
HØJRE og HØJREB RIGHT, RIGHTB
IA IRR Returnerer den interne rente for en række pengestrømme
IDAG TODAY Returnerer serienummeret for dags dato
IKKE NOT Vender argumentets logik om
IKKE.TILGÆNGELIG NA Returnerer fejlværdien #I/T
IMAGABS IMABS Returnerer den absolutte værdi (modulus) for et komplekst tal
IMAGARGUMENT IMARGUMENT Returnerer argumentet theta, en vinkel udtrykt i radianer
IMAGCOS IMCOS Returnerer et komplekst tals cosinus
IMAGDIV IMDIV Returnerer kvotienten for to komplekse tal
IMAGEKSP IMEXP Returnerer et komplekst tals eksponentialfunktion
IMAGINÆR IMAGINARY Returnerer den imaginære koefficient for et komplekst tal
IMAGKONJUGERE IMCONJUGATE Returnerer den komplekse konjugation af et komplekst tal
IGAMKVROD IMSQRT Returnerer et komplekst tals kvadratrod
IMAGLN IMLN Returnerer et komplekst tals naturlige logaritme
IMAGLOG10 IMLOG10 Returnerer et komplekst tals titalslogaritme
IMAGLOG2 IMLOG2 Returnerer et komplekst tals totalslogaritme
IMAGPOTENS IMPOWER Returnerer et komplekst tal opløftet til en heltalspotens
IMAGPRODUKT IMPRODUCT Returnerer produktet af komplekse tal
IMAGREELT IMREAL Returnerer den reelle koefficient for et komplekst tal
IMAGSIN IMSIN Returnerer et komplekst tals sinus
IMAGSUB IMSUB Returnerer forskellen mellem to komplekse tal
IMAGSUM IMSUM Returnerer summen af komplekse tal
INDEKS INDEX Anvender et indeks til at vælge en værdi fra en reference eller en matrix
INDIREKTE INDIRECT Returnerer en reference, der er angivet af en tekstværdi
INFO INFO Returnerer oplysninger om det aktuelle operativmiljø  (Bemærk! ikke tilgængelig i Excel Web App)
INTERN.RENTE XIRR Returnerer den interne rente for en plan over pengestrømme, der ikke behøver at være periodiske
ISPMT ISPMT Beregner den rente, der er betalt i løbet af en bestemt periode for en investering
JIS JIS Ændrer engelske tegn i halv bredde (enkelt-byte) eller katakana i en tegnstreng til tegn i fuld bredde (dobbelt-byte)
KALD CALL Kalder en procedure i et DLL-bibliotek eller i en koderessource
KODE CODE Returnerer en numerisk kode for det første tegn i en tekststreng
KOLONNE COLUMN Returnerer kolonnenummeret for en reference
KOLONNER COLUMNS Returnerer antallet af kolonner i en reference
KOMBIN COMBIN Returnerer antallet af kombinationer for et givet antal objekter
KOMPLEKS COMPLEX Konverterer reelle og imaginære koefficienter til et komplekst tal
KONFIDENS
INTERVAL
CONFIDENCE Returnerer et konfidensinterval for en population
KONFIDENSNORM CONFIDENCE
.NORM
Returnerer konfidensintervallet for middelværdien for en population
KONVERTER CONVERT
KORRELATION CORREL Returnerer korrelationskoefficienten mellem to datasæt
KOVARIANS COVAR Returnerer kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af parrede standardafvigelser
KOVARIANSP COVARIANCE.P Returnerer kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af parrede standardafvigelser
KR DOLLAR Konverterer et tal til tekst ved hjælp af valutaformatet kr. (kroner)Returnerer kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af parrede standardafvigelser
KR.BRØK DOLLARFR Konverterer en kronepris udtrykt som decimaltal til en kronepris udtrykt som brøk
KR.DECIMAL DOLLARDE Konverterer en kronepris udtrykt som brøk til en kronepris udtrykt som decimaltal
KRITBINOM CRITBINOM mindre end eller lig med kriterieværdien
KUPONBETALINGER COUPNUM Returnerer antallet af kuponudbetalinger mellem afregnings- og udløbsdatoen
KUPONDAG
.FORRIGE
COUPPCD Returnerer den forrige kupondato før afregningsdatoen
KUPONDAG.NÆSTE COUPNCD Returnerer den næste kupondato efter afregningsdatoen
KUPONDAGE.A COUPDAYS Returnerer antallet af dage fra begyndelsen af kuponperioden til afregningsdatoen
KUPONDAGE.ANK COUPDAYSNC Returnerer antallet af dage i den kuponperiode, der indeholder afregningsdatoen
KUPONDAGE.SA COUPDAYBS Returnerer antallet af dage fra starten af kuponperioden til afregningsdatoen
KURS PRICE Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger
KURS.DISKONTO PRICEDISC Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et diskonteret værdipapir
KURS.UDLØB PRICEMAT Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for et værdipapir, hvor renten udbetales ved papirets udløb
KVARTIL QUARTILE Returnerer kvartilen for et datasæt
KVARTIL.MEDTAG QUARTILE.INC Returnerer kvartilen for et datasæt
KVOTIENT QUOTIENT Returnerer heltalsdelen ved division
KVROD SQRT Returnerer en positiv kvadratrod
KVRODPI SQRTPI Returnerer kvadratroden af (tal * pi;)
LA SLN Returnerer den lineære afskrivning for et aktiv i en enkelt periode
LIGE EVEN Runder et tal op til nærmeste lige heltal
LINK HYPERLINK
LINREGR LINEST Returnerer parametrene for en lineær tendens
LN LN Returnerer et tals naturlige logaritme
LOG LOG Returnerer et tals logaritme med et angivet grundtal
LOG10 LOG10 Returnerer titalslogaritmen af et tal
LOGINV LOGINV Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunktion
LOGNORM
.FORDELING
LOGNORM
.DIST
Returnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen
LOGNORM
FORDELING
LOGNORMDIST Returnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen
LOGNORMINV LOGNORM.INV Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunktion
LOGREGR LOGEST Returnerer parametrene for en eksponentiel tendens
LOPSLAG VLOOKUP Søger i øverste række af en matrix og flytter på tværs af rækken for at returnere en celleværdi. Læs vores guide til LOPSLAG her!
LÆNGDE og
LÆNGDEB
LEN og LENB
MAD AVEDEV Returnerer den gennemsnitlige numeriske afvigelse fra stikprøvens middelværdi
MAFRUND MROUND Returnerer et tal afrundet til det ønskede multiplum
MAKS MAX Returnerer den maksimale værdi på en liste med argumenter
MAKSV MAXA Returnerer den maksimale værdi på en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske værdier
MAKSHVISER MAXIFS Returnerer den maksimale værdi såfremt et, eller flere, kriterier overholdes
MDETERM MDETERM Returnerer determinanten for en matrix
MEDIAN MEDIAN Returnerer medianen for de angivne tal
MIA MIRR Returnerer den interne forrentning, hvor positive og negative pengestrømme finansieres til forskellig rente
MIDDELV AVERAGEA Returnerer middelværdien af argumenterne og medtager tal, tekst og logiske værdier
MIDT og MIDTB MID og MIDB
MIN MIN Returnerer den mindste værdi på en liste med argumenter
MINDSTE SMALL Returnerer den k’te mindste værdi i et datasæt
MINDSTE.FÆLLES
.MULTIPLUM
LCM Returnerer det mindste fælles multiplum
MINHVISER MINIFS Returnerer den mindste værdi givet et sæt af kriterier
MINUT MINUTE Konverterer et serienummer til et minut
MINV MINA Returnerer den mindste værdi på en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske værdier
MINVERT MINVERSE Returnerer den inverse matrix for en matrix
MODTAGET RECEIVED
MPRODUKT MMULT Returnerer matrixproduktet af to matrixer
MULTINOMIAL MULTINOMIAL Returnerer et multinomialt talsæt
MVARIGHED MDURATION Returnerer Macauleys modificerede løbetid for et værdipapir med en formodet pari på kr. 100
MÅNED MONTH Konverterer et serienummer til en måned
NEGBINOM
.FORDELING
NEGBINOM.DIST Returnerer den negative binomialfordeling
NEGBINOM
FORDELING
NEGBINOMDIST Returnerer den negative binomialfordeling
NETTO
.NUTIDSVÆRDI
NXPV Returnerer nutidsværdien for en plan over pengestrømme, der ikke behøver at være periodiske
NOMINEL NOMINAL Returnerer den årlige nominelle rente
NORM.INV NORM.INV Returnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen
NORMAL
FORDELING
NORM.DIST Returnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen
NORMFORDELING NORMDISK Returnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen
NORMINV NORMINV Returnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen
NPER NPER Returnerer antallet af perioder for en investering
NU NOW Returnerer serienummeret for den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt
NUTIDSVÆRDI NPV Returnerer nettonutidsværdien for en investering baseret på en række periodiske pengestrømme og en diskonteringssats
NV PV Returnerer en investerings nutidsværdi
OG AND Returnerer SAND, hvis alle argumenterne er sande
OKT.TIL.BIN OCT2BIN Konverterer et oktaltal til et binært tal
OKT.TIL.DEC OCT2DEC Konverterer et oktaltal til et decimaltal
OKT.TIL.HEX OCT2HEX Konverterer et oktaltal til et heksadecimalt tal
OMRÅDER AREAS Returnerer antallet af områder i en reference
OPSLAG LOOKUP
PEARSON PEARSON Returnerer Pearsons korrelationskoefficient
PERMUT PERMUT Returnerer antallet af permutationer for et givet antal objekter
PI PI Returnerer værdien af pi
PLADS RANK Returnerer rangen for et tal på en liste med tal
PLADS.LIGE RANK.EQ Returnerer rangen for et tal på en liste med tal
POISSON POISSON Returnerer Poisson-fordelingen
POISSON
FORDELING
POISSON.DIST Returnerer Poisson-fordelingen
POTENS POWER Returnerer resultatet af et tal opløftet til en potens
PROCENTPLADS PERCENTRANK Returnerer den procentuelle rang for en given værdi i et datasæt
PROCENTPLADS
.MEDTAG
PERCENTRANK
.INC
Returnerer den procentuelle rang for en given værdi i et datasæt
PRODUKT PRODUCT Multiplicerer argumenterne
PROGNOSE FORECAST Returnerer en prognoseværdi baseret på lineær tendens
PÅLØBSRENTE ACCRINT
PÅLØBSRENTE
.UDLØB
ACCRINTM Returnerer den påløbne rente for et værdipapir, hvor renteudbetalingen finder sted ved papirets udløb
R.YDELSE IPMT Returnerer renteydelsen for en investering for en given periode
RADIANER RADIANS Konverterer grader til radianer
REGISTER.ID REGISTER.ID Returnerer register-id’et for det angivne DLL-bibliotek (Dynamic Link Library) eller den angivne koderessource, der tidligere er registreret
RENS CLEAN Fjerner alle tegn, der ikke kan udskrives, fra tekst
RENTE RATE Returnerer renten i hver periode for en annuitet
RENTEFOD INTRATE Returnerer renten på et fuldt ud investeret værdipapir
REST MOD Returnerer restværdien fra division
ROMERTAL ROMAN Konverterer et arabertal til romertal som tekst
RTD RTD Henter realtidsdata fra et program, der understøtter COM-automatisering (Automation: En metode til at arbejde med objekter fra et andet program eller udviklingsværktøj. Automation, som tidligere blev kaldt OLE Automation, er en industristandard og en funktion i COM (Component Object Model).)
RUND.NED ROUNDDOWN Runder et tal ned mod nul
RUND.OP ROUNDUP Runder et tal op fra nul
RÆKKE ROW Returnerer rækkenummeret for en reference
RÆKKER ROWS Returnerer antallet af rækker i en reference
SAK DEVSQ Returnerer summen af de kvadrerede afvigelser fra middelværdien
SAMMENKÆDNING CONCATENATE Sammenkæder flere tekstelementer til ét tekstelement
SAMMENLIGN MATCH Slår værdier op i en reference eller en matrix
SAND TRUE Returnerer den logiske værdi SAND
SANDSYNLIGHED PROB Returnerer en intervalsandsynlighed
SEKUND SECOND Konverterer et serienummer til et sekund
SERIESUM SERIESSUM Returnerer summen af en potensserie baseret på nedenstående formel:
SIN SIN Returnerer en given vinkels sinusværdi
SINH SINH Returnerer den hyperbolske sinus af et tal
SKÆRING INTERCEPT Returnerer skæringsværdien på y-aksen i en lineær regression
SKÆVHED SKEW Returnerer skævheden for en stokastisk variabel
SLUMP RAND Returnerer et tilfældigt tal mellem 0 og 1
SLUMP.MELLEM RANDBETWEEN Returnerer et tilfældigt tal mellem de tal, der angives
SLUT.PÅ.MÅNED EOMONTH Returnerer serienummeret på den sidste dag i måneden før eller efter et angivet antal måneder
SMÅ.BOGSTAVER LOWER Konverterer tekst til små bogstaver
SQL.REQUEST SQL.REQUEST Opretter forbindelse til en ekstern datakilde, kører en forespørgsel fra et regneark og returnerer derefter resultatet som en matrix uden brug af makroprogrammering. Brug for hjælp til SQL?
STANDARD
.NORMFORDELING
NORM.S.DIST Returnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen
STANDARDISER STANDARDIZE Returnerer en standardiseret værdi
STANDARDNORM
.INV
NORM.S.INV Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen
STANDARNORM
FORDELING
NORMSDIST Returnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen
STANDARDNORM
IVN
NORMSINV Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen
STATSOBLIGATION TBILLEQ Returnerer det obligationsækvivalente afkast for en statsobligation
STATSOBLIGATION
.AFKAST
TBILLYIELD Returnerer en afkastet på en statsobligation
STATSOBLIGATION
.KURS
TBILLYPRICE Returnerer kursen pr. kr 100 nominel værdi for en statsobligation
STDAFV STDEV Estimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve
STDAFV.P STDEV.P Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population
STDAFVP STDEVP Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population
STDAFVPV STDEVPA Beregner standardafvigelsen på basis af en hel population og medtager tal, tekst og logiske værdier
STDAFVS STDEV.S Estimerer standardafvigelsen på basis af en stikprøve
STADAFVV STDEVA Beregner standardafvigelsen på basis af en prøve og medtager tal, tekst og logiske værdier
STFYX STEYX Returnerer standardafvigelsen for de estimerede y-værdier i den simple lineære regression
STORE
.BOGSTAVER
UPPER Konverterer tekst til store bogstaver
STORT
.FORBOGSTAV
PROPER Konverterer første bogstav i hvert ord i teksten til stort bogstav
STØRSTE LARGE Returnerer den k’te største værdi i et datasæt
STØRSTE.FÆLLES
.DIVISOR
GCD Returnerer den største fælles divisor
SUBTOTAL SUBTOTAL Returnerer en subtotal på en liste eller i en database
SUM SUM Lægger argumenterne sammen
SUM.HVIS SUMIF Lægger de celler sammen, der er specificeret af et givet kriterium
SUM.HVISER SUMIFS Lægger celler sammen, der er specificeret af flere kriterier
SUMKV SUMSQ Returnerer summen af argumenternes kvadrater
SUMPRODUKT SUMPRODUCT Returnerer summen af produkter af ens matrixkomponenter
SUMX2MY2 SUMX2MY2 Returnerer summen af differensen mellem kvadrater af tilsvarende værdier i to matrixer
SUMX2PY2 SUMX2PY2 Returnerer summen af summen mellem kvadrater af tilsvarende værdier i to matrixer
SUMXMY2 SUMXMY2 Returnerer summen af kvadrater af differenser mellem tilsvarende værdier i to matrixer
SØG og SØGB SEARCH og SEARCHB Søger efter en tekststreng og returnerer placeringen af den
T T Konverterer argumenterne til tekst
T.FORDELING.2T T.DIST.2T Returnerer procentpointene (sandsynlighed) for Students t-fordeling
T.FORDELING.RT T.DIST.RT Returnerer fordelingsfunktionen for Student’s t-fordeling
T.INV.2T T.INV.2T Returnerer den inverse fordelingsfunktion for Students t-fordeling
T.TEST T.TEST Returnerer den sandsynlighed, der er forbundet med Students t-test
TAL N Returnerer en værdi konverteret til et tal
TAN TAN Returnerer et tals tangens
TANH TANH Returnerer et tals hyperbolske tangens
TEGN CHAR Returnerer det tegn, der svarer til kodenummeret
TEKST TEXT Formaterer et tal og konverterer det til tekst
TENDENS TREND Returnerer værdier under antagelse af en lineær tendens
TFORDELING TDIST Returnerer fordelingsfunktionen for Students t-fordeling
TID TIME Returnerer serienummeret for et bestemt klokkeslæt
TIDSVÆRDI TIMEVALUE Konverterer et klokkeslæt i form af tekst til et serienummer
TILST.ENKELT MODE.SNGL
TIME HOUR Konverterer et serienummer til en time
TINV TINV Returnerer den inverse fordelingsfunktion for Students t-fordeling
TOPSTEJL KURT Returnerer kurtosisværdien for en stokastisk variabel
TRANSPONER TRANSPOSE Returnerer en transponeret matrix
TRIMMIDDEL
VÆRDI
TRIMMEAN Returnerer den trimmede middelværdi for datasættet
TTEST TTEST Returnerer den sandsynlighed, der er forbundet med Students t-test
TÆL COUNT Tæller antallet af tal på en liste med argumenter
TÆL.HVIS COUNTIF Tæller antallet af celler, som opfylder et givent kriterium, i et område
TÆL.HVISER COUNTIFS Tæller antallet af celler, som opfylder flere kriterier, i et område
TÆLV COUNTA Tæller antallet af værdier på en liste med argumenter
UDSKIFT SUBSTITUTE Udskifter gammel tekst med ny tekst i en tekststreng
UGE.NR WEEKNUM Konverterer et serienummer til et tal, der angiver ugenummeret i året
UGEDAG WEEKDAY Konverterer et serienummer til en dag i ugen
ULIGE ODD Runder et tal op til nærmeste ulige heltal
ULIGE.FØRSTE
.AFKAST
ODDFYIELD Returnerer afkastet for et værdipapir med ulige første periode
ULIGE.KURS
.PÅLYDENDE
ODDFPRICE Returnerer kursen pr. kr. 100 nominel værdi for et værdipapir med en ulige (kort eller lang) første periode
ULIGE.SIDSTE
.AFKAST
ODDLYIELD Returnerer afkastet for et værdipapir med ulige sidste periode
ULIGE.SIDSTE
.KURS
ODDLPRICE Returnerer kursen pr. kr. 100 nominel værdi for et værdipapir med ulige sidste periode
VARIANS VAR Beregner variansen på basis af en prøve
VARIANS.P VAR.P Beregner variansen på basis af hele populationen
VARIANSP VARP Beregner variansen på basis af hele populationen
VARIANSPV VARPA Beregner variansen på basis af hele populationen og medtager tal, tekst og logiske værdier
VARIANSS VAR.S Beregner variansen på basis af en prøve
VARIANSV VARA Beregner variansen på basis af en prøve og medtager tal, tekst og logiske værdier
VARRIGHED DURATION Returnerer den årlige løbetid for et værdipapir med periodiske renteudbetalinger
VENSTRE og VENSTREB LEFT og LEFTB
VOPSLAG HLOOKUP Søger i den øverste række af en matrix og returnerer den angivne celles værdi
VSA VDB Returnerer afskrivningen på et aktiv i en angivet periode, herunder delperioder, ved brug af dobbeltsaldometoden
VÆLG CHOOSE Vælger en værdi på en liste med værdier
VÆRDI VALUE Konverterer et tekstargument til et tal
VÆRDITYPE TYPE Returnerer et tal, der angiver datatypen for en værdi
WEIBULL WEIBULL Beregner variansen på basis af hele populationen og medtager tal, tekst og logiske værdier
WEIBULL
FORDELING
WEIBULL.DIST Returnerer Weibull-fordelingen
YDELSE PMT Returnerer den periodiske ydelse for en annuitet
XOPSLAG XLOOKUP Bruges når du skal finde noget i en tabel efter række.
Z.TEST Z.TEST Returnerer sandsynlighedsværdien for en en-sidet z-test
ZTEST ZTEST Returnerer sandsynlighedsværdien for en en-sidet z-test
ÅR YEAR Konverterer et serienummer til et år
ÅR.BRØK YEARFRAC Returnerer årsbrøken, der repræsenterer antallet af hele dage mellem startdato og slutdato
ÅRSAFSKRIVNING SYD Returnerer den årlige afskrivning på et aktiv i en bestemt periode