Udregn median (middelværdien) af din data i Excel

Excels Median-funktion returnerer den statistiske median (middelværdien) af en given liste af tal.

Funktionens syntaks er:

MEDIAN( tal1;

[tal2]; … )

Tal-argumenterne består af et sæt af ét eller flere numeriske værdier, eller matricer af numeriske værdier, hvor hvilke du ønsker at beregne medianen.

Disse kan enten skrives direkte ind i funktionen, eller returneres fra en anden funktion, eller som en reference til én eller flere celler, der indeholder tal.

Bemærk:

  • Hvis en angivet matrix indeholder tekst og logiske værdier, så ignoreres disse ved median-beregningen.
  • Hvis der er et lige antal værdier i det angivne datasæt, så returneres gennemsnittet af de to middelværdier.

Eksempler på brug af Excels Median-funktion

I det følgende eksempel anvender vi Median-funktionen til at beregne medianen af et sæt af værdier i cellerne A1:A5.

Selvom det er de samme fem værdier, der gives til funktionen i B1 til B3, så gøres det på tre forskellige måder for at illustrere mulighederne.

Formler:

111

Resultat:

112

I det følgende eksempel har vi et lige antal værdier, der gives til Median-funktionen, hvorfor medianen beregnes som et gennemsnit af de to middelværdier.

Formler:

113

Resultat:

114

Bemærk at den tomme celle A5 også bruges af Median-funktionen, men at den ignoreres af funktionen, fordi den er tom.